english
Житна Пијаца Сремска Митровица
Основни подаци
Место
Сремска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVIII-XX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 55
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
123
Датум уписа у локални регистар
22.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 114 од 09.04.1966
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 25/91

Природни и други услови настали у другој половини XVIII века (статус града са аутономном управом, дуже затишје у ратовима, први регулациони радови на приобаљу Саве – подизање чврстих насипа) омогућили су развој и ширење ка реци и формирање језгра града. Повезивањем појединих групација грађевина и све веће потребе за изграђеним простором (поред станова, радњи, складишта и помоћних објеката) образују се отворене површине са различитом наменом и начином коришћења. На сучељавањима улица, као и око значајнијих грађевина (цркава, управних зграда) образују се тргови. Најближе реци и пристаништу, у то време, настаје Трг Житна пијаца, троугаоне основе са прилазима пристаништу, центру вароши и насељу. Око пијаце подизане су солидне приземне и једноспратне зграде вишеструке намене за занатство, трговину, складиштење робе. Дуж улице грађене су на регулационој линији пословно-стамбене куће, наслоњене једна уз другу у низу, једноставно решених фасада, док су у унутрашњости парцеле дворишта, магацини и помоћне зграде. Континуитет живљења на овим просторима потврђује постојање античког Сирмијума у старом градском језгру. Конзерваторски радови на локалитету изведени су 1963. и 1973.