english
Сеоска кућа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1148
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
110
Датум уписа у локални регистар
06.11.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 671/64. од 18.03.1965.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Кућа у Станковићевој улици бр. 4 у Беочину припада типу сеоских стамбених објеката карактеристичних за подручје Срема XВИИИ века. Кућа је троделна, правоугаоне основе, челом окренута према улици, са типичним распоредом просторија у низу: соба - кухиња - соба. Трем је постављен на дужој дворишној страни. Саграђена је од набоја, на каменим темељима, а двосливни кров је првобитно био покривен трском која је замењена бибер - црепом. На кући се посебно истичу трем са зиданим луцима као и касетирана улазна врата од храстовине. У кухињи се испод отвореног оџака у време стављања под заштиту налазио зидани банак и штедњак. Затварањем отвореног оџака и изменама основне организације простора у знатној мери је нарушен првобитни изглед зграде, па је стога потребна њена реконструкција.