english
Српска Православна црква Св. Саве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак 18. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1095
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
62
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 943/67. од 05.06.1967; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-298/2-72. од 04.04.1972.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је највероватније на самом почетку XVIII века, али накнадне интервенције на цркви су одредиле садашњи облик седамдесетих година XVIII века. Међутим, скромност и сведеност декоративне пластике на минимум (капители који носе лукове прозорских отвора, фасадни прстен који граничи високи сокл и кров који наглашеније прекрива кровни венац) указују да је у великој мери поштован првобитни изглед грађевине. Храм посвећен св. Сави једнобродна је грађевина са петоугаоном апсидом и призиданим звоником на западу. Иконостас је рађен током XVIII и XIX века, али сликари нису познати, мада се по сликарском рукопису могу разграничити тројица аутора. Дуборез би могао бити дело Марка Вујатовића, са којим је црквена општина потписала уговор 1825. године.