english
Кастелум Онагринум
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај III века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 114
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
АН 12
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 02-232/1-69, од 06.08.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Остаци античког утврђења са пристаништем (Castellum Onagrinum) налазе се на левој обали Дунава, у насељу Бегеч, на потезима Кува и Ацке. Подигнуто је крајем III века као део утврђеног контралимеса, насупрот утврђењу Bononia (Баноштор). Мања археолошка ископавања обављена су 1902, док су истраживањима 1967. и 1974-75. откривени делови јужног бедема, куле и темељне стопе делова пристаништа на обали Дунава. На јужној страни комплекса налази се касносредњовековна некропола и гробови из доба сеобе народа, а на претпостављеном северном бедему сарматска некропола. Приобални део утврђења прекривен је 1965. одбрамбеним насипом за заштиту од поплава. На преосталој површини на основу конфигурације терена могу се уочити трагови бедема и других грађевина у оквиру утврђења.