english
Хумка код Варцалове воденице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај X - друга половина XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 115
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 02-455/2-84, од 25.12.1984. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Локалитет Хумка код Врцалове воденице, на потесу Старе кудошке ливаде, удаљеном 2 km од Руме, мање је природно узвишење на коме се налази средњовековна некропола са, вероватно, гробљанском црквом. Због изградње ауто–пута кроз Срем 1983. спроведена су заштитна археолошка ископавања којима је истражена површина од 500 m2. На некрополи се сахрањивало локално становништво које је припадало словенском етносу. Сахрањивање је вршено на читавој површини узвишења, континуирано од краја X до друге половине XV века. Откопано је 236 гробова у којима је сахрањено 267 индивидуа. Током X–XII века покојници су полагани у сасвим једноставне гробне раке, које су током истраживања тешко уочаване. Гробови из каснијих периода формирани су углавном од насатично постављених римских опека, којима је имитирана конструкција сандука. Оријентација покојника је запад–исток, са мањим одступањима. Откривен је и велики број поремећених секелета (278), што је објашњено одсуством трајних надземних обележја гробова. По мишљењу истраживача, током друге половине XII века на врху узвишења подигнута је гробљанска црква која је оријентисана приближно у правцу југозапад–североисток. Очувани темељи цркве, ширине 8,40 m, зидани су од ломљеног камена и кречног малтера, уз секундарно коришћење римских опека.