english
Локалитет Тврђане
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/400
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању локалитета Тврђане за археолошко налазиште, бр. 392 од 21.4.1997.г. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94).

Локалитет Тврђане налази се на десној обали Тврђанске реке. На највишој тачки узвишења уочавају се остаци темеља грађевинског објекта правоугаоне основе, димензија 5,00 х 2,50 м. Површински налази - обрађени камени блокови - указују да је на овом простору постојао антички објекат који је у 2-4. веку припадао мрежи мањих утврђења - станица, на путу за Муниципиума ДД. Континуитет живота настављен је изградњом средњовековне капеле која је окружена надгробним споменицима од пешчара. Коришћење локалитета у култне сврхе прати се до данашњих дана.